Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Người học dịch dám cả quyết về một điều gì mà người ta tưởng chừng không thể biết được. Ta dám quả quyết là vì cơ động tình lý quá rõ, biến thông chính lý. Đó là cái biết quyết định chứ có đoán hay bói gì đâu.

Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Bước thứ nhất:  Tìm hiểu rốt ráo về Sự thật ở câu chuyện Đang Động. Phải chuyên lo thực tập về Luận lý, tức là ta luôn năng theo dõi mọi phạm-vi Âm-Dương Trời biển Tình Ý Trời-Đời-Người-sự-vật-việc trong câu chuyện Đang Động mà ta đang khảo sát. Mọi hiện-tượng …

Tìm Hiểu Thêm