Trang Chủ / Dịch Lý Việt Nam / Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

Tài liệu NÒNG CỐT của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức do dân tộc Việt phát minh, trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, lý giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ.

VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

LỜI MỞ ĐẦU Quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam thuộc một trong nhiều tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý Hội, nhưng nó là nòng cốt của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức. Vì muốn kịp thời đáp-ứng nhu cầu Nhân-Loại Thời đại, nên các tài liệu của Việt-Nam Dịch-Lý-Hội với Bộ mặt có vẻ …

Tìm Hiểu Thêm