Trang Chủ / Giới Thiệu

Giới Thiệu

 Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên,…

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM Gọi là giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam, trong sự-thật giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam không có nghĩa là khoe-khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có ý-nghĩa rằng: VIỆT-NAM DỊCH-LÝ HỘI tự phải có trách-nhiệm về Dịch-Lý đối với quần-chúng Việt-Nam, cũng như tự có trách-vụ góp …

Tìm Hiểu Thêm

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM       Gọi là giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam, trong sự-thật giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam không có nghĩa là khoe-khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có ý-nghĩa rằng: VIỆT-NAM DỊCH-LÝ HỘI tự phải có trách-nhiệm về Dịch-Lý đối với quần-chúng Việt-Nam, cũng như tự có trách-vụ …

Tìm Hiểu Thêm

GIỚI THIỆU VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC

GIỚI THIỆU VIỆT-NAM-KHOA   DỊCH-LÝ-HỌC VIỆT – NAM – KHOA   DỊCH – LÝ – HỌC được nêu lên cũng như đã thành chương-sách và đến dưới mắt các Bạn trong Vận-Hội nầy, giữa lúc các sự tàn-bạo, độc-ác nhất trong Lịch-sử Nhân-Loại đang tràn ngập đối-xử với nhau quá …

Tìm Hiểu Thêm

Giới Thiệu Dịch Lý Việt Nam

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Nay, khoa Dịch Lý đã được hữu hình hóa …

Tìm Hiểu Thêm