Trang Chủ / Uncategorized

Uncategorized

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành.

Nay, khoa Dịch Lý đã được hữu hình hóa là do Đức Thần Minh Vô Tư của con người. Cho nên, ở phạm vi con người chúng ta có ý thức được hay hiểu biết được phần nào thì tùy thời mà phổ cập Dịch Lý vào trong nhân loại. Nhưng nhu cầu nhân loại thì mỗi ngươn hội có mỗi sắc thái, xem như có hơi khác nhau, thật ra đó chỉ là công việc làm kế tiếp từ đời này sang đời khác. Trong thế hệ tiếp nối cho thế hệ tương lai, ngày càng sáng tỏ Đạo Trời, do nhu cầu nhân loại, thời đại mà sinh ra, chớ không có chi là lạ.

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM Gọi là giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam, trong sự-thật giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam không có nghĩa là khoe-khoang, tự cao, tự đại, tự mãn, mà chỉ có ý-nghĩa rằng: VIỆT-NAM DỊCH-LÝ HỘI tự phải có trách-nhiệm về Dịch-Lý đối với quần-chúng Việt-Nam, cũng như tự có trách-vụ góp …

Tìm Hiểu Thêm

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP

PHƯƠNG – PHÁP HỌC – TẬP (CỐ QUÊN, TẠM QUÊN CHUNG QUANH MÌNH) ————o0o———— 00- Lúc nào mà Chung Quanh Mình, có Hoàn-Cảnh THẬT YÊN-LẶNG, tỷ như trước khi đi ngủ, thì phải có TỰ HỎI một điều gì đó thôi. Rồi chính mình phải TỰ hết sức cố-gắng GIẢI-ĐÁP, …

Tìm Hiểu Thêm

Jobs

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Nay, khoa Dịch Lý đã được hữu hình hóa …

Tìm Hiểu Thêm